V košíku máte 0 produktov v cene 0,00 € košík
Výrobcovia

ÚvodOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov

Naša spoločnosť BIORA s.r.o., IČO: 56142005 (ďalej „my“) venuje ochrane „OU“ (Ďalej len „OU“ náležitú pozornosť. V tomto dokumente je popísané, aké „OU“ spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na čo tieto údaje používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich „OU“ práva.

Spracovávané „OU“ sú:

Zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše užívateľské meno a heslo, kontakty a  nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prehliadate na našom webe. Pokiaľ na našom webe  nakúpite pracujeme tiež s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte

Spracovávame tieto „OU“:

 1. identifikačné údaje : meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;
 2. kontaktné údaje: „OU“, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa
 3. údaje o vašich objednávkach – najme IP adresu, z ktorej bola odoslaná objednávka
 4. údaje o vašom správaní na webe :  odkazy, na ktoré klikáte, pohyb po našom webe a posúvanie obrazovky.

 

Prečo spracovávame „OU“ a čo nás oprávňuje spracovávať „OU“

Vaše „OU“ spracovávame v rôznych pre rôzne účely a na základe rôznych oprávnení a povinností .

-         Ak používate náš web používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti

-         Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu účtov a poskytovanie súvisiacich funkcií.

-         Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby vybavili objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby.

-          Na spracovanie „OU“ nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

V rámci našej činnosti spracovávame „OU“ pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu
 2. z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 3. na základe vášho súhlasu.

 

Ak sa u nás zaregistrujete

V prípade, že sa zaregistrujete, potom spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite), na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Pre tento účel „OU“ používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžeme kedykoľvek na základe Vašej žiadosti.

Pokiaľ u nás nakúpite

Aby ste u nás mohli nakupovať, musíte sa zaregistrovať. Ak u nás nakúpite, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

 

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše „OU“ za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte užívateľský účet, môžeme na tento účel použiť aj vaše nastavenia.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorenie a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

 

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám neodstránil tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
 • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru;
 • pre potreby platby za tovar vrátane zaistenia odloženej platby, v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy alebo zaisťujúcim odloženie platby „ Kto vaše „OU“ spracúva a komu ich odovzdávame“ .
 • pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim prepravným partnerom a to výlučne pre potreby dodanie tohto tovaru; ako je popísané v časti Kto vaše „OU“ spracúva a komu ich odovzdávame;

Pre tento účel „OU“ používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

 

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov. a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite) na účely:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; našim oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás.

Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ako je popísané v časti Kto vaše „OU“ spracúva a komu ich odovzdávame prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše „OU“ nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek uplatniť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše „OU“ v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely „OU“ používame po dobu najviac 6 mesiacov. Proti týmto spracovaniam realizovanými na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše „OU“ spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
 • zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Pre tieto účely „OU“ používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

 

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je naším oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom „OU“ používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše „OU“ v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností „OU“ používame počas maximálne 10 rokov k príslušnej objednávke.

Proti tomuto spracovanie na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

Pokiaľ  spolu komunikujeme rôznym spôsobom

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. Keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely „OU“ uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše „OU“ v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

Kto vaše „OU“ spracováva a komu ich odovzdávame

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov.

Všetky spomenuté „OU“ spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše „OU“ zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše „OU“ môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

 • v súvislosti s vybavovaním vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, ako je uvedené v časti Keď u nás nakúpite, konkrétne:
 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby ČSOB banka a.s.
 • prepravným partnerom, Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124; INTIME, s.r.o., IČO 31342621; Slovak Parcel Service s.r.o. IČO: 31329217  pokiaľ vám doručujú vašu objednávku;
 • na základe vášho súhlasu reklamným sieťam a to konkrétne:
 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

Pre spracovanie „OU“ tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú „OU“ iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo „OU“ spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Títo spracovatelia sú:                             

 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory webu, ako je All4net s.r.o. IČO: 36654965
 • poskytovateľ služby zisťovanie spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľ našich predajov spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727;
 • spracovateľ účtovných dokladov a vedenie účtovníctva M CONSULT s.r.o. IČO: 36610585

Zdroj získavania „OU“

„OU“ získavame priamo od vás prostredníctvom nášho webu alebo pri komunikácii s vami.

Aké máte práva pri spracovaní „OU“?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte rad práv. Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše „OU“ získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich „OU“. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana „OU“ zákazníkov". Ak si však nie ste istí, ktoré „OU“ o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či „OU“, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že „OU“, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše „OU“ vymazali na základe Vašej žiadosti. Vaše „OU“ bez zbytočného odkladu vymažeme (1 pracovný deň), pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše „OU“ už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním „OU“, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u „OU“, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie „OU“ prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše „OU“. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich „OU“ je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania „OU“. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich „OU“ a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie „OU“ musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť „OU“, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše „OU“ spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 • vaše „OU“ už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich „OU“ obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše „OU“, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše „OU“ vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu „OU“, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo spracovávame „OU“ a čo nás oprávňuje spracovávať „OU“

). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše „OU“ spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva

Mailom na adrese bio3000@bio3000.sk

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

Poverenec pre ochranu „OU“

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich „OU“ je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu „OU“.

Poverenca možno kontaktovať na adrese bio3000@bio3000.sk.